Система за управление на лицензите в сферата на образованието и науката
СУЛСОН

      СУЛСОН е интегрирано решение, обслужващо цялостния административен процес по заявяване, осигуряване, мониторинг и отчитане на доставените продукти, лицензи и всички съпътстващи допълнителни ползи, произтичащи от наличната Софтуерна осигуровка.

      Споменатата по-горе  Софтуерна осигуровка“ осъществява лицензирането на абонаментно право на ползване на софтуерни продукти на Microsoft от институциите и организациите в сферата на образованието и науката - детски градини, училища, обслужващи звена от системата на училищното образование, висши училища и научни институти и МОН.

        Заявяването на софтуерни продукти, както и тяхното получаване, става по интернет през сайт СУЛСОН Клиенти“.  В СУЛСОН Клиенти“ могат да влизат само клиенти, които са регистрирани за работа със системата. 

Моля, преди да пристъпите към подаване на заявка в системата, да се запознаете със съдържанието на следните документи:

За структурите от системата на училищното и предучилищното образование:

ОПИСАНИЕ НА НАЛИЧНИТЕ ЛИЦЕНЗИ И ПРАВАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТЯХНОТО НАЛИЧИЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № Д01-216/23.12.2016 С ПРЕДМЕТ “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И СОФТУЕРНА ОСИГУРОВКА ЗА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ НА MICROSOFT ЗА НУЖДИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” - РЪКОВОДСТВО ЗА СТРУКТУРИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО И ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

За структурите от системата на Българска академия на науките, научните институти и висшите училища в Република България:

ОПИСАНИЕ НА НАЛИЧНИТЕ ЛИЦЕНЗИ И ПРАВАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТЯХНОТО НАЛИЧИЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № Д01-216/23.12.2016 С ПРЕДМЕТ “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И СОФТУЕРНА ОСИГУРОВКА ЗА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ НА MICROSOFT ЗА НУЖДИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” - РЪКОВОДСТВО ЗА СТРУКТУРИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, НАУЧНИТЕ ИНСТИТУТИ И ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                           

      Споменатите документи могат да будат намерени в секция:  "Документи" .

 Влизане в "СУЛСОН-Клиенти"